Review Article


Branched chain amino acid-to-tyrosine ratio: not only an indicator of the amino acid imbalance

Hirayuki Enomoto, Takashi Nishimura, Nobuhiro Aizawa, Tomoyuki Takashima, Naoto Ikeda, Yukihisa Yuri, Aoi Fujiwara, Kohei Yoshihara, Ryota Yoshioka, Shoki Kawata, Shogo Ota, Ryota Nakano, Hideyuki Shiomi, Hiroko Iijima

Download Citation